Sarana & Prasarana yang dimiliki Desa Brongkal antara lain :

No Sarana & Prasarana Jumlah
1. Balai Desa 1 buah
2. Polindes 1 buah
3. Sekolah Dasar/MI 4 buah
4. SLTP/MTs 1 buah 
5. TK 4 buah
6. Masjid 7 buah
7. Mushola 84 buah
 8. Poskamling 12 buah